Regulamin Strony MajAcademy

Obowiązuje od: 22-01-2022

Ostatnia modyfikacja: 22-01-2022.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia Usług za pośrednictwem strony w domenie www.majacademy.pl.

I.   DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć pisanych z wielkiej litery należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Eksperci – osoby zatrudnione lub współpracujące z Usługodawcą, które tworzą i udostępniają określone Treści Cyfrowe na Stronie oraz na Grupie Społecznościowej;
 2. Grupa Społecznościowa — prywatna grupa w serwisie Facebook, która jest administrowana przez Usługodawcę i udostępniana Użytkownikom w ramach Usług;
 3. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta;
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on korzystać z funkcjonalności Strony;
 6. Login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, używane w celu korzystania ze Strony;
 7. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 8. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie Umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Strony MajAcademy;

10.Strona – system informatyczny działający pod domeną https://panel.majacademy.pl/ wraz z całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi oraz tekstowymi, którego właścicielem jest Usługodawca;

11.Subskrypcja – w zależności od wyboru Użytkownika jest to darmowy albo odpłatny indywidualny dostęp Użytkownika do Treści Cyfrowych i funkcjonalności Strony przez czas wskazany w niniejszym Regulaminie;

12.Treści Cyfrowe – wszelkie treści (zarówno pisemne jak i graficzne) umieszczane na Stronie oraz na Grupie Społecznościowej przez Usługodawcę do wiadomości innych Użytkowników, w szczególności takie jak e-booki, artykuły, nagrania audio i wideo, webinary, plany dietetyczne i przepisy, materiały wizualne;

13.Treści Użytkownika – wszelkie treści (zarówno pisemne jak i graficzne) umieszczane na Grupie Społecznościowej przez Użytkownika do wiadomości Usługodawcy lub innych Użytkowników;

14.Umowa – umowa o dostarczanie Treści Cyfrowych lub o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;

15.Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strony, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności tej Strony opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności tworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, a także wysyłka powiadomień dotyczących Strony i jej funkcjonalności oraz wysyłka newslettera;

16.Usługodawca – Roksana Środa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Majdiet Roksana Środa pod adresem: ul. Kościelna 24E/1, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6292490711 i REGON 381466766.

17.Utwór – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

18.Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i zawarła Umowę;

19.Wizerunek — podobizna Użytkownika utrwalona w postaci obrazu lub fotografii, obejmująca między innymi jego twarz, sylwetkę, głos oraz pozwalająca zidentyfikować Użytkownika pośród innych osób.

II.   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STRONY
  1. Przedmiotem działalności Strony jest dostarczanie Użytkownikom Treści Cyfrowych oraz świadczenie Usług. Za pośrednictwem Strony Użytkownik może w szczególności:

a) zawrzeć Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz wybrać określoną Subskrypcję;
b) stworzyć Konto i korzystać z jego funkcjonalności;
c) korzystać z e-booków, nagrań audio i wideo, wyzwań dietetyczno-treningowych, webinarów, planów dietetycznych, przepisów oraz innych materiałów udostępnianych na Stronie;
d) zapisać się do newslettera;
e) zapisać się na listę dotyczącą powiadomień o Stronie i jej funkcjonalnościach;
f) dołączyć do Grupy Społecznościowej, korzystać z udostępnianych tam Treści Cyfrowych i umieszczać Treści Użytkownika;
g) kontaktować się z Usługodawcą oraz Ekspertami za pomocą formularza kontaktowego i Grupy Społecznościowej;

 1. Dostęp do Treści Cyfrowych jest co do zasady odpłatny. Usługodawca według własnego uznania może udostępnić Użytkownikom niektóre Treści Cyfrowe bez żadnych opłat i taka usługa może być ograniczona w czasie lub wypowiedziana przez Usługodawcę w każdym momencie (darmowa Subskrypcja). Utworzenie Konta, wysyłka powiadomień lub newslettera są nieodpłatne. W przypadku, gdy dana Usługa jest odpłata, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed uzyskaniem do niej dostępu.
 2. Usługodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, określone zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: https://panel.majacademy.pl/polityka-prywatnosci/.
III.   ZAWARCIE UMOWY I UTWORZENIE KONTA
 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi Treści Cyfrowych zamieszczonych na Stronie lub świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do uiszczania opłat z tytułu Subskrypcji (jeżeli ma ona charakter odpłatny).
 2. Użytkownik może zawrzeć Umowę z Usługodawcą wyłącznie we własnym imieniu.
 3. Uzyskanie dostępu do funkcjonalności Strony przez Użytkownika jest możliwe po założeniu Konta. Przed założeniem Konta Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i plików cookies, które są nieodpłatnie udostępnione na Stronie w sposób, który umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści.
 4. Założenie Konta wymaga podania nazwy Użytkownika oraz Hasła, a także imienia i nazwiska oraz adres e-mail.
 5. Wraz z założeniem Konta Użytkownik może również wybrać jeden z dostępnych rodzajów Subskrypcji.
 6. Zakładając Konto na Stronie Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies.
 7. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Usługodawca tworzy Konto oraz przesyła potwierdzenie utworzenia Konta wraz z aktualną wersją Regulaminu na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta w przypadku:

1)   powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;

2)   ponownej rejestracji Użytkownika po usunięciu jego Konta przez Usługodawcę za naruszenie Regulaminu.

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu dostępowym Strony swojego Loginu (adresu e-mail lub nazwy Użytkownika) i Hasła.
 2. Umowa dotycząca nieodpłatnych Usług i darmowej Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa dotycząca odpłatnej Subskrypcji zostaje zawarta na czas określony równy okresowi Subskrypcji, za jaki Subskrypcja została opłacona. Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego lub zakończenia likwidacji.
 3. Użytkownik może edytować dane, które podał podczas rejestracji Konta w ustawieniach Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania poprawności swoich danych przez cały okres świadczenia Usług.
 4. Jeżeli Użytkownik zamierza brać udział w Grupie Społecznościowej, powinien wówczas założyć i posiadać konto w serwisie Facebook. Korzystanie z konta w serwisie Facebook następuje na zasadach przewidzianych w regulaminie tego serwisu społecznościowego. Uzyskanie dostępu do Grupy Społecznościowej jest możliwe po uprzednim wysłaniu prośby o dołączenie za pomocą odpowiedniej funkcjonalności serwisu Facebook oraz wskazaniu adres e-mail podanego przy zakładaniu Konta. Po pozytywnej weryfikacji prośby Użytkownika o dołączenie, Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do Grupy Społecznościowej.

IV.   ZAKUP SUBSKRYPCJI

 1. Zakładając Konto Użytkownik wybiera jeden z rodzajów Subskrypcji dostępnych na stronie:https://panel.majacademy.pl/cennik/. Dostęp do Treści Cyfrowych i funkcjonalności Strony różni się w ramach Subskrypcji, o czym Użytkownik informowany jest przed zawarciem Umowy.
 2. Darmowa Subskrypcja obejmuje nieodpłatny dostęp do niektórych Treści Cyfrowych udostępnianych na Stronie, w tym przykładowych planów dietetycznych, przepisów i artykułów i może zostać przez Usługodawcę ograniczona w czasie w każdym momencie. Ponadto Usługodawca również w każdym momencie może według własnego uznania rozszerzyć lub ograniczyć zakres funkcjonalności udostępnionych w ramach darmowej Subskrypcji.
 3. Miesięczna (trzydziestodniowa) Subskrypcja zapewnia pełen dostęp do wszystkich Treści Cyfrowych udostępnianych na Stronie oraz do Grupy Społecznościowej. Miesięczna Subskrypcja jest automatycznie odnawialna na kolejny miesiąc do czasu anulowania jej przez Użytkownika.
 4. Subskrypcja okresowa (dłuższa niż miesiąc) również zapewnia pełen dostęp do wszystkich Treści Cyfrowych udostępnianych na stronie oraz do Grupy Społecznościowej, jednakże nie jest automatycznie odnawialna na analogiczny okres.
 5. Wysokość opłat za wszystkie rodzaje Subskrypcji Usługodawca określa na podstronie dostępnej pod adresem: https://panel.majacademy.pl/cennik/. Usługodawca w każdym momencie ma prawo do zmian wysokości opłat za Subskrypcje, w szczególności do ustalania ograniczonych w czasie promocyjnych cen. W przypadku zmiany ceny miesięcznej Subskrypcji, Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed tą zmianą. Jeżeli Użytkownik nie anuluje Subskrypcji do dnia wejścia w życie zmian, od nowego okresu rozliczeniowego pod dniu wejścia w życie zmian obowiązuje go nowa wysokość opłaty. W przypadku anulowania Subskrypcji, Użytkownik traci dostęp do Subskrypcji w ostatnim dniu jej trwania.
 6. Użytkownik może dokonać zakupu Subskrypcji podczas zakładania Konta lub w każdym dowolnym momencie po założeniu Konta w ustawieniach Konta. W przypadku braku wyboru Subskrypcji przy założeniu Konta, Użytkownikowi zostanie przydzielona Subskrypcja Darmowa.
 7. Wybierając Subskrypcję okresową (dłuższą niż jeden miesiąc), Użytkownik dokonuje jednorazowej płatności za daną Subskrypcję za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych na Stronie najpóźniej w terminie 4 (słownie: czterech) dni od dnia złożenia zamówienia na Subskrypcję. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie dokona zapłaty, uznaje się, że Użytkownik zrezygnował z Subskrypcji, a zawarta Umowa wygasa. Tym samym, po upływie tego terminu Usługodawca nie rozpocznie świadczenia Usług przewidzianych w określonej Subskrypcji. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do wszystkich Treści Cyfrowych oraz pozostałych funkcjonalności na Stronie. Po zakończeniu trwania Subskrypcji Użytkownik może wykupić nową Subskrypcję. W przypadku braku wykupienia nowej Subskrypcji, Użytkownikowi automatycznie przyznaje się Darmową Subskrypcję.
 8. Wybierając miesięczną Subskrypcję Użytkownik zobowiązany jest podać dane swojej karty płatniczej: numer, datę wygaśnięcia oraz kod CVC. Usługodawca automatycznie będzie pobierał opłatę z konta bankowego, do którego dołączona jest karta płatnicza Użytkownika, z góry przed rozpoczęciem każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego. Po zaksięgowaniu pierwszej płatności na koncie Usługodawcy Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do wszystkich Treści Cyfrowych oraz pozostałych funkcjonalności na Stronie. Użytkownik może w każdym czasie przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego zakończyć miesięczną Subskrypcję lub zamienić ją na inną w ustawieniach Konta. W takim przypadku miesięczna Subskrypcja wygasa z upływem ostatniego dnia jej obowiązywania. W przypadku braku środków na koncie bankowym Użytkownika, a więc braku możliwości pobrania opłaty za miesięczną Subskrypcję, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia Usług do czasu uiszczenia stosownej opłaty. Usługodawca jest również uprawniony do rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniem XI. ust. 2 pkt 3) Regulaminu.
 9. Jeżeli Użytkownik już posiada Subskrypcję miesięczną może w każdym momencie wykupić Subskrypcję okresową. W takiej sytuacji Subskrypcja miesięczna wygasa po upływie jej trwania i wtedy rozpoczyna się okres obowiązywania Subskrypcji okresowej.
 10. Jeżeli Użytkownik już posiada Subskrypcję okresową może w każdym momencie wykupić Subskrypcję miesięczną lub okresową. W takiej sytuacji Subskrypcja okresowa wygasa po upływie jej trwania i wtedy rozpoczyna się okres obowiązywania nowej zakupionej Subskrypcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Usługodawca wystawia faktury VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Usługodawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego przy wykupieniu Subskrypcji. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta. W związku z tym Użytkownik upoważnia Usługodawcę do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu Usługodawcy.
 12. Uiszczenie opłaty za pojedynczą Subskrypcję oznacza udzielenie licencji na korzystanie z Treści Cyfrowych na rzecz jednego Użytkownika, który założył Konto.
V.   ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy:

1)       Usługodawca jest zobowiązany przygotowywać i udostępniać Treści Cyfrowe na Stronie z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem działalności w branży dietetycznej.

2)       Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz może wedle własnego uznania udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania.

3)       Usługodawca zapewnia prawidłowy dostęp do Strony, przy czym dostęp ten może ulec ograniczeniom w przypadku:

a) awarii i błędów;
b) prac konserwacyjnych lub mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych;
c) wystąpienia siły wyższej;
d) działań osób trzecich;
e) innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

4)     Usługodawca będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy. 

5)     Usługodawca nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

6)     Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie na Stronę przez witrynę https://panel.majacademy.pl/. Korzystanie ze Strony przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7)     Usługodawca oświadcza, że może wydawać bezpłatne aktualizacje elementów Strony (w szczególności różnego rodzaju nowe wersje, patche, poprawki błędów). Elementy Strony będą aktualizować się do najnowszej wersji w sposób automatyczny bez odrębnej zgody Użytkownika. W szczególności możliwa jest zmiana i aktualizacja poszczególnych funkcjonalności Strony lub udostępnianie tych funkcjonalności dopiero w trakcie korzystania ze Strony.

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika:

1)     Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Stronie.

2)     Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym założenie Konta warunkowane jest zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.

3)     Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych (Loginu i Hasła) oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta.

4)     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu.

5)     Użytkownik ma zakaz dostarczania Usługodawcy oraz udostępniania w Grupie Społecznościowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności:

 1. a) naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe,
 2. b) popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
 3. c) o charakterze rasistowskim,
 4. d) naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
 5. e) naruszających lub mogących naruszyć prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
 6. f) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób.
 7. g) Użytkownik nie może korzystać ze Strony w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety).

6)   W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania ze Strony przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.

VI.   BLOKADA KONTA LUB JEGO USUNIĘCIE
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania ze Strony Usługodawca wezwie Użytkownika drogą mailową do zaprzestania tych naruszeń, w terminie 7 (siedmiu) dni, a w razie braku reakcji Użytkownika na wezwanie, Usługodawca może drogą mailową wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć Konto Użytkownika.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania ze Strony, Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika na okres do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia. W przypadku potwierdzenia naruszeń Usługodawca ma prawo drogą mailową wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika. W sytuacji, gdy w rezultacie czynności wyjaśniających podejrzenie naruszenia okaże się niezasadne, Konto Użytkownika zostanie odblokowane. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zablokowania Konta wskutek uzasadnionych podejrzeń Usługodawcy. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
 3. W czasie blokady Konta Użytkownik nie może:

1)     korzystać z Treści Cyfrowych oraz funkcjonalności dostępnych na Stronie;

2)     założyć nowego Konta;

3)     stosować środków technicznych służących obejściu lub wyłączeniu blokady Konta;

4)     podejmować dalszych prób naruszania zasad korzystania ze Strony.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia Konta, przesyłając Usługodawcy odpowiednie żądanie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@majacademy.pl.
 2. W przypadku, gdy Usługodawca pozostawał w gotowości do wykonania Umowy, w tym dostarczania Treści Cyfrowych, a Użytkownik nie chce lub nie może korzystać z tych Treści Cyfrowych z przyczyn leżących po jego stronie (np. na skutek blokady Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych w niniejszej sekcji), Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za dokonaną Subskrypcję.
VII.   WYMAGANIA TECHNICZNE 
 1. Strona przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń spełniających wymagania techniczne opisane w niniejszym Regulaminie. Wykorzystywanie Strony na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie może prowadzić do jej błędnego działania oraz braku możliwości prawidłowego korzystania z jej funkcjonalności przez Użytkownika.
 2. Do poprawnego korzystania ze Strony za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest korzystanie z najnowszej wersji dowolnej przeglądarki. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookie”. Niezbędny jest również stały dostęp do Internetu oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 3. Do pobierania plików ze Strony w formacie pdf. niezbędne jest posiadanie najnowszej wersji oprogramowania Adobe Reader.
 4. Na potrzeby korzystania z Treści Cyfrowych, które będą udostępniane za pomocą Grupy Społecznościowej, Użytkownik powinien posiadać aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook, który jest wykorzystywane do przekazywania Treści Cyfrowych.
 5. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inne osoby zmian w posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji urządzenia Użytkownika, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na tym urządzeniu z innego programu komputerowego, mającego wpływ na działanie Strony, może ona nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że w powyższych przypadkach korzystanie ze Strony może okazać się niemożliwe albo może nastąpić ograniczona możliwość korzystania ze Strony.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, korzystanie ze Strony nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik.
 7. Usługodawca wykonuje Umowę z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach dostarczanych Usług i Treści Cyfrowych.
 8. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę środków, o których mowa w ust. 7, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, takich jak złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy śledzące działania Użytkowników, spam, phishing.
 9. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 8, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, przykładowo w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej (firewall), stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzania wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
 10. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.
VIII.  TREŚCI CYFROWE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Usługodawca przy pomocy Ekspertów przygotowuje Treści Cyfrowe udostępniane na Stronie. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje Usługodawca w porozumieniu z Ekspertami.
 2. Treści Cyfrowe mogą być udostępnianie na czas nieoznaczony i oznaczony.
 3. Treści Cyfrowe będą usuwane ze Strony po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o dacie zakończenia udostępniania określonych treści na Stronie. Na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym dniem zakończenia udostępniania określonych Treści Cyfrowych, Usługodawca zamieści na stronie komunikat przypominający o zakończeniu dostępności danych Treści Cyfrowych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia określonych Treści Cyfrowych bez powiadamiania Użytkownika w przypadku, gdy:

1)   dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo,

2)   pozostawienie Treści Cyfrowej na Stronie narusza lub może naruszać prawa osób trzecich.

 1. Treści Cyfrowe powinny być przygotowywane z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowywaniem Treści Cyfrowych w zakresie dietetyki. Jednocześnie Usługodawca nie gwarantuje, że zamieszczone Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkowników oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów założonych przez Użytkowników.
 2. Treści Cyfrowe uważa się za dostarczone Użytkownikowi z chwilą pierwszego zalogowania na Stronie po wykupieniu Subskrypcji pozwalającej na dostęp do tych Treści Cyfrowych.
 3. Po uzyskaniu dostępu do Treści Cyfrowych Użytkownik może się z nimi zapoznać korzystając z przeglądarki internetowej, jak również ma prawo pobrać je na swój nośnik (o ile dana Treść Cyfrowa została oznaczona jako możliwa do pobrania przez Usługodawcę). Usługodawca nie wprowadza limitu pobrań Treści Cyfrowych.
 4. Znak graficzno-tekstowy MajAcademy (logo) oraz Treści Cyfrowe umieszczane na Stronie przez Usługodawcę podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik nie może posługiwać się znakiem MajAcademy oraz Treściami Cyfrowymi bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, w tym nie może ich kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać w całości lub części. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności Ekspertów i zewnętrznych dostawców.
 5. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi licencji do korzystania z Treści Cyfrowych wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika w ramach udzielonej przez Usługodawcę licencji do Treści Cyfrowych są następujące:

1)       Użytkownikowi przysługuje niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do pobierania, przechowywania, wyświetlania i korzystania z Treści Cyfrowych w czasie trwania Subskrypcji;

2)       Użytkownik może wykonywać swoje prawa, w tym korzystać z Treści Cyfrowych wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku;

3)       Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Treści Cyfrowych, jak również nie może tworzyć produktów na podstawie Treści Cyfrowych (nie może wykonywać dzieł pochodnych);

4)       Użytkownik nie może używać Treści Cyfrowych do świadczenia usług o charakterze dochodowym lub komercyjnym;

5)       Użytkownik nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Treści Cyfrowych na drodze dekompilacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które w stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie;

6)       Użytkownik  zobowiązuje się korzystać z Treści Cyfrowych w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają do nich zastosowanie ze względu na właściwość terytorialną Usługodawcy, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.

 1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Treści Cyfrowych. Licencja wygasa wraz z zakończeniem dostępu do Treści Cyfrowych, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu dostępu do Treści Cyfrowych, Użytkownik może korzystać z tych Treści Cyfrowych na zasadach dozwolonego użytku.
 2. W odniesieniu do Utworów, które mogą być tworzone lub wykorzystywane przez Użytkownika w ramach świadczonych Usług, np. w Grupie Społecznościowej, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych Utworów w działalności prowadzonej przez Usługodawcę. W ramach udzielonej licencji Usługodawca jest uprawniony do korzystania z Utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Udzielenie licencji następuje na czas oznaczony 20 (dwudziestu) lat. Po upływie 5 (pięciu) lat od dnia udzielania uprawnień do korzystania z Utworów, licencja może zostać wypowiedzenia przez Użytkownika jedynie z terminem wypowiedzenia wynoszącym kolejne 5 (pięć) lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego oraz z ważnych powodów. Licencja jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych. Usługodawca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkownika następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania Utworu do korzystania.
IX.   EKSPLOATACJA WIZERUNKU 
 1. W przypadku, gdy w ramach prowadzonych na żywo webinariów, Wizerunek Użytkownika zostanie utrwalony, z chwilą ustalenia Wizerunku Użytkownik zezwala Usługodawcy na korzystanie i rozpowszechnianie jego Wizerunku w celu udostępniania webinaru na Stronie, na kontach Usługodawcy w medium społecznościowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższe zezwolenie udzielane jest nieodpłatnie.
 2. Korzystanie i rozpowszechnianie Wizerunku Użytkownika jest możliwe wyłącznie, jeżeli przed rozpoczęciem utrwalania Wizerunku Użytkownik został o tym poinformowany, a Użytkownik korzystał z kamery lub mikrofonu i nie wyraził sprzeciwu wobec eksploatacji jego Wizerunku. 
 3. W związku z eksploatacją wizerunku Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do:
 4. a) utrwalania Wizerunku dowolną techniką i na dowolnym nośniku;
 5. b) zwielokrotniania Wizerunku dowolną techniką i na dowolnym nośniku;
 6. c) wprowadzenia do obrotu nośników Wizerunku, jak również ich najmu lub użyczenia;
 7. d) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania Wizerunku, jak również publicznego udostępniania Wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 8. e) wprowadzania Wizerunku do pamięci komputera;
 9. f) włączania Wizerunku do innych utworów, w tym w ramach utworów audiowizualnych, oraz do innych materiałów o charakterze nietwórczym. 
 10. Usługodawca jest uprawniony do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie Wizerunku Użytkownika w szczególności Ekspertom i swoim podwykonawcom.
 11. Jeżeli po ustaleniu Wizerunku Użytkownik cofnie zezwolenie na korzystanie z i rozpowszechnianie jego Wizerunku ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych wskazanych w przepisach prawa.
X.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, co do zasady Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. W tym celu taki Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej jako: ustawa o prawach konsumenta), dostępnej pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf.

 1. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie na dane kontaktowe Usługodawcy (mailowo lub pocztą tradycyjną) informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu. W celu weryfikacji Użytkownika powinien on podać swój Login oraz adres e-mail podany w ustawieniach Konta.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

1)   o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)   o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Treści Cyfrowe uznaje się za dostarczone z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika na Stronie.

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 3 powyżej. Usługi świadczone przez Usługodawcę opierają się na dostarczaniu Treści Cyfrowych, zatem w przypadku rozpoczęcia korzystania z zakupionej Subskrypcji przed upływem 14 (czternastu) dni od jej zakupu, Użytkownik nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn i utraci prawo do zwrotu uiszczonej opłaty.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Użytkownik tym samym jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.  W odniesieniu do powyższego Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
XI.   ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 (słownie: trzydzieści) dni, w szczególności w przypadku:

1)   utraty przez Usługodawcę możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;

2)   trwałego zaprzestania świadczenia Usług, zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę;

3)   cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Usługodawcy, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa.

 1. Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 (trzy) dni, w przypadku, gdy Użytkownik:

1)   narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności warunki licencji udzielonej przez Usługodawcę lub zasady korzystania ze Strony;

2)   narusza przepisy prawa, normy społeczne lub prawa osób trzecich;

3)   nie uiszcza opłat za Subskrypcję lub uiszcza je z opóźnieniem;

4)   prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Strony lub godzące w dobre imię lub reputację Usługodawcy.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot opłat uiszczonych za Subskrypcję (w całości lub w części). Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
 2. W zakresie darmowej Subskrypcji, Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem w każdym momencie poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta i usunięcie dostępu do Treści Cyfrowych objętych darmową Subskrypcją. Powyższe nie oznacza rozwiązania Umowy w zakresie utrzymywania Konta.
 3. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony Użytkownik może rozwiązać Umowę z Usługodawcą w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres: kontakt@majacademy.pl, anulując Subskrypcję miesięczną z poziomu Konta lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez wypisanie się z listy zainteresowanych, rezygnację z newslettera itp.). W przypadku anulowania Subskrypcji miesięcznej wygasa ona w ostatnim dniu jej trwania.
XII.   REKLAMACJE
 1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług.
 2. Reklamacje odnośnie do Usług mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@majacadamy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać zarzuty odnoszące się do Usług wraz z uzasadnieniem, Login i adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika składającego reklamację oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany adres mailowy przypisany do Konta Użytkownika.
 4. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z proponowanym przez Użytkownika sposobem lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Konsument w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:

1)       wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

2)       wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

3)       zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 1. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenie zawarte w ust. 5 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
XIII.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej,Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie; powyższe oznacza, ze Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

1)   brak dostępu do Strony z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

2)   skutki blokady Konta Użytkownika;

3)   wypowiedzenie Umowy z przyczyn stojących po stronie Użytkownika;

4)   działania Użytkownika i ich skutki związane z korzystaniem ze Strony;

5)   działania lub zaniechania osób trzecich (w tym również dostawców i wykonawców Usługodawcy) oraz ich skutki;

6)   utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;

7)   nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;

8)   skutki opóźnienia w uiszczaniu opłat za Subskrypcję przez Użytkownika;

9)   niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Usługodawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

10)skutki korzystania ze Strony z naruszeniem przepisów prawa;

11)skutki siły wyższej;

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Usługodawcy może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
 2. Użytkownik przyjmuje elementy Strony, w tym Treści Cyfrowe, w stanie takim, w jakim zostały mu dostarczone lub udostępnione, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, o ile prawo właściwe tego nie zabrania. Usługodawca nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Oznacza to, że Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Treści Cyfrowych do celów założonych przez Użytkownika. Usługodawca nie gwarantuje również, że funkcje Strony spełniają wymagania Użytkownika lub że działanie Strony będzie niezakłócone i pozbawione błędów. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za dobór elementów Strony odpowiednich do osiągnięcia celów Użytkownika, a także za ich używanie oraz wyniki tego użycia.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do równowartości opłat uiszczonych przez Użytkownika za Subskrypcję.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym wszelkie wskazane w niniejszym Regulaminie postanowienia związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy z tego tytułu nie dotyczą Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
XIV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z założeniem Konta na Stronie, zakupem Subskrypcji i korzystaniem z Usług zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: https://panel.majacademy.pl/polityka-prywatnosci/
XV.   ZMIANA REGULAMINU
 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmiany w postanowieniach Regulaminu z następujących ważnych powodów:

1)       konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;

2)       konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;

3)       konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;

4)       konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

5)       wprowadzenie nowych Usług lub zmiana zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę;

6)       zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;

7)       wprowadzenie odpłatności za świadczenie Usług;

8)       zmiana danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Usługodawcy);

9)       zmiana dotycząca wymagań technicznych w celu korzystania z Usług;

10)    zmiana redakcyjna.

 1. O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Strony, a ponadto Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanej zmianie treści Regulaminu wiadomością e-mail.
 2. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie i zostanie przekazane Użytkownikowi najpóźniej 14 (czternaście) dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.
 3. Powiadomienie obejmować będzie treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten co najmniej w ostatnim dniu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, o których został poinformowany, nie rozwiąże Umowy.
 5. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ustępie 5 powyżej, Umowa nie zostaje rozwiązana, a Użytkownik oświadcza, że akceptuje zmiany w Regulaminie. 
XVI.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta odnoszące się do Umowy rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego. W pozostałych sytuacjach sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na każdorazowy adres wykonywania działalności Usługodawcy. Każdorazowo zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami o możliwości skorzystania z europejskiej platformy ODR, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między Konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.
XVII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na Stronie. Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:

1) pocztą elektroniczną: kontakt@majacademy.pl;

2) pocztą tradycyjną: Majdiet Roksana Środa, ul. Kościelna 24E/1, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 2. Usługodawca może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki z tytułu Umowy zawartej z Użytkownikiem, na co Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę. Wskazane postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących Konsumenta lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
 3. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z ustawowymi prawami Konsumentami lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa.
 4. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
X
X