Polityka prywatności i plików cookies

W odniesieniu do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, w poniższej Polityce prywatności i plików cookies informujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej https://panel.majacademy.pl/, dalej jako: „Strona”, oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Pojęcia pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie, dostępnym na stronie https://panel.majacademy.pl/regulamin/.

I.   Postanowienia ogólne
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Roksana Środa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Majdiet Roksana Środa, adres: ul. Kościelna 24E/1, 41-303 Dąbrowa Górnicza, posiadająca NIP 6292490711, dalej również jako: „Administrator”. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi oraz działania Strony.

 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@majacademy.pl.
II.   Skąd mamy Twoje dane osobowe?
 1. Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Dane te podajesz:

a) zakładając Konto na Stronie i zamawiając Subskrypcję,
b) kontaktując się z nami za pomocą wiadomości e-mail, formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie lub kont i kanałów Administratora w mediach społecznościowych,
c) zamawiając usługę newslettera lub powiadomień dotyczących funkcjonalności Strony,
d) korzystając z funkcjonalności kont i kanałów Administratora w mediach społecznościowych,
e) dołączając i korzystając z funkcjonalności prywatnej grupy Administratora w serwisie Facebook,
f) uczestnicząc w webinarach.

 1. Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez używające plików cookies narzędzia, z których korzystamy, o czym szerzej w sekcji 4 niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
III.   Zakres, cele, czas i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przyjętą w RODO zasadą celowości podane przez Ciebie dane wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do realizacji danego celu. Poniżej znajdziesz listę celów w jakich przetwarzamy Twoje dane wraz z odpowiednimi podstawami prawnymi przetwarzania.

 1. Założenie Konta

Tworząc Konto na Stronie, musisz przekazać następujące dane niezbędne do założenia Konta: nazwę Użytkownika, Hasło, imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem Konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z funkcjonalności Konta i Strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z kontem są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta Użytkownika, a po jego usunięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą wynikać z zawarcia Umowy.

 1. Subskrypcja

Składając zamówienie na subskrypcję, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinieneś podać nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz NIP. Dodatkowo w celu dokonania płatności niezbędne jest również podanie takich danych jak: numer karty, data wygaśnięcia, kod CVC (przy płatności kartą) lub numeru konta bankowego (przy płatności przelewem). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem Subskrypcji przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma również obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 1. Kontakt

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub serwisu społecznościowego przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości lub w przypadku serwisu społecznościowego swoją nazwę użytkownika. Ponadto, w treści wiadomości lub rozmowy możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Powyższe dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

 1. Media społecznościowe i serwisy zewnętrzne

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych kont w mediach społecznościowych lub naszej grupy na Facebooku, w szczególności, gdy udostępniasz treści w komentarzach lub postach. W takim przypadku mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe takie jak: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, czy zawartość udostępnianych przez Ciebie treści.

Powyższe dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu i zarządzaniu profilami w mediach społecznościowych, a także prowadzeniu działań marketingowych przez te media lub korzystaniu ze statystyk.

Przetwarzane są również informacje, które przesyłasz przez czat lub w wiadomościach prywatnych albo umieszczasz w komentarzach bądź postach na grupie (cele przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane odpowiednio w punkcie Kontakt powyżej).

 1. Udział w webinarze

Jeżeli chcesz wziąć udział w organizowanym przez nas webinarze, musisz przekazać swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze. Możesz również przekazać swoje inne dane osobowe, takie jak Twój Wizerunek transmitowany przez kamerę internetową i mikrofon. Pamiętaj, że w takim wypadku udostępnione przez Ciebie dane osobowe są widoczne dla innych użytkowników.

Dane przekazane w związku z udziałem w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar. Dane związane z webinaramisą przetwarzane przez okres trwania zapisów na webinar oraz czas prowadzenia webinaru, a w przypadku utrwalenia Wizerunku również przez czas wykorzystywania webinaru w działalności prowadzonej przez Usługodawcę.

 1. Listy zainteresowanych

Przed uruchomieniem świadczenia naszych usług, możemy udostępnić usługę zapisu na listę osób zainteresowanych, które otrzymają powiadomienie o rozpoczęciu świadczenia lub sprzedaży. Zapis wymaga podania imienia oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na listę.

Powyższe dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na listę zainteresowanych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazane nam podczas zapisu na listę dane wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji związanych z usługą lub produktem. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez kontakt się z nami na adres e-mail: kontakt@majacadamy.pl. W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości, nie otrzymasz już więcej wiadomości e-mail, ale Twoje dane osobowe będą dalej przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem wiadomości, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na ich otrzymywanie, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Obsługa newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania newslettera. W każdej chwili możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kontakt z nami. W przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera, nie otrzymasz już więcej wiadomości e-mail, ale Twoje dane osobowe będą dalej przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na jego otrzymywanie, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

 1. Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych

W związku z wykonywaniem Umowy, realizujemy obowiązki podatkowe i księgowe nałożone na nas przez odpowiednie przepisy prawne, w szczególności związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej. W tym cele przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres lub siedziba, NIP.

Przetwarzanie wymienionych danych jest konieczne ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe i księgowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat od zakończenia roku podatkowego).

 1. Ustalenie, obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń

W przypadku ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony lub zawartej z nami Umowy, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przez nas przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń określonego przez przepisy prawa (np. 3 lata w przypadku przedsiębiorców, 6 lat w przypadku Konsumentów).

IV.   Dane w plikach cookies (ciasteczka)
 1. Informacje ogólne

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony możemy zbierać informacje na temat Twoich danych nieosobowych poprzez pliki cookies narzędzia Google Analitycs (cookies podmiotów trzecich) w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania Google Analytics. Pozostałe narzędzie, które wykorzystujemy na Stronie używają plików cookies w celu ich prawidłowego działania. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies Google Analitycs danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Możesz również zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej wyszukiwarki lub też włączyć funkcję ostrzegania w przypadku, gdy pliki te są wysyłane.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej Stronie oraz powodować trudności w korzystaniu ze Strony. Przykładowo przyciski, widgety, odtwarzanie filmów i funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej Stronie mogą nie być dla Ciebie dostępne.

 1. Media społecznościowe

Na Stronie są wykorzystywane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych lub zewnętrznego usługodawcy, to wskazane podmioty będą mogły bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz konkretnej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. 

Wyżej wymienione dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na Stronie, takich jak wtyczki społecznościowe. Wskazane dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas dostępności statystyk dostarczanych przez danego usługodawcę.

Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez usługodawców mediów społecznościowych zapoznaj się z ich politykami prywatności:

1)     Facebook –  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;

2)     Instagram – https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

 1. Zewnętrzni dostawcy usług

Strona zawiera osadzone treści od postronnych usługodawców, których użycie może wymagać plików cookies. Zablokowanie plików cookies w Twojej wyszukiwarce może uniemożliwić Ci korzystanie z tych funkcji. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Na Stronie osadzone są wideo, zamieszczone w serwisie Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo.com, Inc., które ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Oglądając filmy przekazujesz za pośrednictwem plików cookies umieszczonych w tym serwisie, pewne dane niepozwalające na twoją identyfikację jako osoby fizycznej, ale umożliwiające nam analizę statystyk kanału.

Wyżej wymienione dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu  zapewnienia możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na Stronie, takich jak odtwarzanie plików wideo. Wskazane dane będą przetwarzane przez czas dostępności statystyk dostarczanych przez danego usługodawcę.

Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez zewnętrznych usługodawców zapoznaj się z ich politykami prywatności:

1)     Vimeo – https://vimeo.com/privacy.  

 1. Google Analitycs

Google Analytics to natomiast internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony. Za pomocą tego oprogramowania Administrator nie identyfikuje użytkowników Strony, a korzystanie z tego narzędzia odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Analytics gromadzi informacje o: systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądaniu Strony, czasie spędzonym na Stronie, przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięciach w poszczególne linki, źródłach, z których przechodzisz na Stronę, przedziale wieku, w  którym się znajdujesz, Twojej płci, Twojej przybliżonej lokalizacji ograniczonej do miejscowości, Twoich zainteresowaniach określonych na podstawie aktywności w Internecie.

Stosowanie cookies w przypadku zbierania danych osobowych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej i poprawy jakości Twojego doświadczenia.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 50 (pięćdziesięciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Administrator aktywował również anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

V.   Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane innym podmiotom w celu wykonania obowiązków prawnych (takim jak urząd skarbowy).

Dostawcą newslettera i mailingu jest GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000942075). Natomiast dostawcą hostingu jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000612359).

Płatności za subskrypcje są również obsługiwane przez podmioty trzecie – dostawców płatności. Obecnie dostawcą płatności jest Stripe Payments Europe, Limited z siedzibą w Irlandii, z którego polityką prywatności możesz zapoznać się na stronie: https://stripe.com/en-pl/privacy. Dokonując płatności jesteś zobowiązany do akceptacji wskazanej polityki. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe, w tym dotyczące kart kredytowych są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer(SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów, które zobowiązane są do zachowania poufności Informacji. Po transakcji Twoje prywatne informacje (karty kredytowe, dane finansowe itp.) nie będą przechowywane na naszych serwerach. Przetwarzamy wyłącznie identyfikator płatności i cztery ostatnie cyfry karty płatniczej.

Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Twoje dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, USA, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych.

VI.   Prawa Użytkownika
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

1)   prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

2)   prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),

3)   prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

4)   prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

a) gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
c) gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5)   prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) jako Administrator danych nie potrzebujmy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,

6)   prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania Zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,

7)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie; możemy nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8)   prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt na adres e-mail: kontakt@majacademy.pl.
 2. W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).
VII.   Bezpieczeństwo danych

Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz bezpieczeństwo Twoich danych, w związku z czym wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej oraz odpowiednio szkolimy nasz personel.

VIII.   Brak profilowania

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które to decyzje wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

IX.   Zmiany w polityce prywatności

Sporadycznie możemy aktualizować swą politykę prywatności ze względu na nowe funkcjonalności lub zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizujemy datę na dole strony polityki prywatności oraz prześlemy Ci informację o zmianach na adres wskazany na Koncie Użytkownika, jeżeli posiadasz takie Konto na Stronie. Zachęcamy do częstego sprawdzania tej strony i bycia na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w celu ochrony informacji osobowych, które zbieramy.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 22-01-2022.

X
X